BABAI | Оферта

 

Умови публічної оферти

 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Сторони погодились з таким визначенням змісту термінів, що використовуються у тексті цієї Оферти:

Договір – укладений шляхом акцепту Довірителем умов даної Оферти Договір доручення між Довірителем та Zibrav.

Акцепт Оферти – повна і беззастережна згода Довірителя на прийняття умов Оферти. Оферта вважається акцептованою Довірителем, а Договір доручення укладеним з моменту оформлення Довірителем Замовлення на Інтернет-сайті та підтвердження прийняття умов Оферти. Дана Оферта є публічною, і згідно статей 633, 641 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якої (пробиття фіскального чеку в момент передачі Товару Довірителю за його Замовленням, у відповідності до ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даної Оферти Довірителем та Договір доручення автоматично вважається укладеним.

Оферта – публічна пропозиція Zibrav, адресована будь-якій фізичній чи юридичній особі, укласти Договір доручення на умовах, що містяться в Договорі та його додатках, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://babai.zibrav.com/oferta.

Публікація – розміщення тексту цієї Оферти в його останній діючій редакції у вільному доступі в мережі Інтернет для загального ознайомлення.

Довіритель – повнолітня фізична особа (особа, якій виповнилось 18 років) (або фізична особа-підприємець, або юридична особа), яка уклала Договір із Zibrav шляхом Акцепту Оферти, для придбання Товарів в цілях не призначених для підприємницької (господарської) діяльності, і за замовленням якої Zibrav вчиняє певні дії відповідно до умов Договору.

Сторони – Довіритель і Zibrav разом, а кожен окремо – Сторона.

Продавець – третя особа, що здійснює продаж Товарів – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» (Код ЄДРПОУ 35871504, місцезнаходження - 02088, м. Київ, вул. Харченка Євгенія, 42) та/або інші юридичні особи та ФОП.

Товар (Товари) – алкогольна або інша продукція з переліку, наведеному на Сайті, яку Довіритель доручає Zibrav придбати у Продавця та зберігати до моменту передачі Довірителю.

Замовлення – доручення Довірителя на вчинення Zibrav юридично значимих дій від імені Довірителя і за його рахунок, що включають в себе збір, придбання шляхом укладення з Продавцем угоди на придбання Товару за цінами Продавця, пакування та зберігання Товарів до моменту їх передачі Довірителю. Замовлення надходить Zibrav через інтерфейс Інтернет-сайту шляхом заповнення відповідної форми, що містить перелік Товарів та умови передачі Замовлення. З моменту оформлення Замовлення стає невід’ємною частиною Договору.

Інтернет-сайт – сайт Zibrav, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://babai.zibrav.com/.

Система – система Zibrav, що включає Сайт та в якій здійснюється реєстрація Довірителя та відбувається Замовлення Товарів.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Фізична особа-підприємець Нечидюк Андрій Віталійович, який виступає в цьому Договорі в якості Повіреного, іменований надалі – «Zibrav», публікує цей Договір доручення як публічний Договір-Оферту відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України та пропонує всім юридичним особам та фізичним особам-підприємцям придбати Товари, інформація про які наявна на сайті https://babai.zibrav.com/ на умовах, передбачених цим Договором-офертою.

1.2. Дана Оферта визначає всі істотні умови Договору між Zibrav та Довірителем. Якщо інформація, розміщена на Сайті, суперечить положенням цієї Оферти, переважне право застосування мають умови цієї Оферти.

1.3. Довіритель акцептує Оферту лише при повній та беззаперечній згоді з усіма її умовами. Оформлення Замовлення Довірителем на Інтернет-сайті вважається беззастережним прийняттям (акцептом) Довірителем даної Оферти. Після Оформлення Замовлення Оферта вважається прийнятою, а Договір вважається укладеним.

1.4. Договір вважається укладеним з моменту акцепту Оферти Довірителем.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до умов цього Договору Довіритель доручає, а Zibrav зобов'язується за винагороду від імені і за рахунок Довірителя виконати його Замовлення відповідно до умов даного Договору.

2.2. Zibrav може виконувати Замовлення як самостійно, так і з залученням третіх осіб залишаючись відповідальним перед Довірителем за їх дії, як за власні.

2.3. Даний Договір визначає умови купівлі-продажу лише тих Товарів, які представлені на Інтернет-сайті.

3. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ZIBRAV ДОРУЧЕННЯ ДОВІРИТЕЛЯ

3.1. Для оформлення Замовлення та укладання Договору Довіритель має здійснити реєстрацію в Системі шляхом заповнення необхідних полів на сторінці реєстрації в Системі. Інформація, що вказується Довірителем при реєстрації, має бути повною та достовірною. Zibrav вправі відмовити у виконанні Доручення, якщо матиме сумніви у можливості виконання Доручення.

3.2. Zibrav має право звертатися до Довірителя в порядку виконання даного Договору. Zibrav у жодному випадку не несе відповідальності за правильність вказаної Довірителем інформації при реєстрації та за неможливість виконання своїх зобов'язань за Договором, спричинену неправильністю вказаної Довірителем інформації.

3.3. На Інтернет-сайті розміщується перелік Товарів та цін на них у вільному доступі для Довірителя. Для оформлення Замовлення Довіритель здійснює вибір Товарів на Інтернет-сайті та вказує необхідні контактні та адресні дані для виконання Доручення та підтверджує свій вік, у в разі необхідності.

3.4. Відповідно до умов Замовлення Zibrav здійснює збір та комплектацію Товарів в магазині Продавця та купує такі Товари в якості кінцевого споживача Товарів.

3.5. В ході виконання Замовлення Zibrav здійснює пакування Товарів в пакувальний матеріал, який забезпечує належне збереження та цілісність Товарів. Вартість пакувального матеріалу включається до загальної вартості Товарів та витрат Zibrav.

3.6. Про суттєві зміни в ході виконання Замовлення Zibrav повідомляє Довірителя за вказаними ним засобами зв’язку.

3.7. Довіритель за доставку Замовлення сплачує Zibrav грошову винагороду у розмірі, що визначається при оформленні Замовлення за тарифами Zibrav, з якими можна ознайомитись в розділі «Умови доставки та оплати» на Інтернет-сайті. Доставка Товарів Довірителю здійснюється Zibrav або третіми особами, залученими Zibrav.

3.8. Довіритель здійснює повну перевірку Товарів в момент їх отримання. З моменту прийняття Товарів та здійснення оплати за прийняті Товари Довірителем, Замовлення вважається виконаним Zibrav належним чином у повному обсязі. Будь-які претензії, в тому числі щодо Товарів та виконання Замовлення не приймаються до розгляду після прийняття Товарів та здійснення оплати за прийняті Товари Довірителем.

3.9. Zibrav перевіряє досягнення Довірителем 18-річного віку при передачі йому Товарів. В разі недосягнення Довірителем 18-річного віку Zibrav має право відмовити йому у доставці та/або передачі Товарів.

3.10. Zibrav залишає за собою право відмовити Довірителю у виконанні Замовлення на власний розсуд у разі невиконання Довірителем умов Договору. Повідомлення про відмову у виконанні Замовлення направляється на адресу електронної пошти Довірителя, вказану ним при реєстрації на Інтернет-сайті. У цьому випадку, грошові кошти, що надійшли від Довірителя, повертаються Zibrav Довірителю. Довіритель одноосібно несе ризик технічної неможливості такого повернення.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ І УМОВИ РОЗРАХУНКІВ (ОПЛАТИ)

4.1. Довіритель за виконання Замовлення сплачує Zibrav грошову винагороду у розмірі, що визначається при оформленні Замовлення за тарифами Zibrav, з якими можна ознайомитись в розділі «Умови доставки та оплати» на Інтернет-сайті.

4.2. Довіритель відшкодовує усі витрати Zibrav, пов’язані з виконанням Замовлення та придбанням Товарів, відповідно до наданого розрахункового документу Продавця.

4.3. Довіритель може обрати спосіб оплати за власним бажанням з переліку можливих способів оплати, вказаних на Інтернет-сайті на момент оформлення відповідного Замовлення. Детально ознайомитись з можливими способами оплати Довіритель може у розділі «Умови доставки та оплати» на Інтернет-сайті. Оплата здійснюється у національній грошовій одиниці України - гривні у розмірі 100% від суми платежу.

4.4. Фінансові зобов’язання Довірителя за договором вважаються виконаними у повному обсязі з моменту отримання Zibrav повної суми винагороди та відшкодування витрат на виконання Замовлення у спосіб, відповідний обраному способу оплати Довірителем.

4.5. Винагорода Zibrav не включає в себе комісії третіх осіб у зв'язку зі способом оплати, обраним Довірителем (наприклад: комісія банку за перерахування грошових коштів, комісія системи переказу грошових коштів та ін.). Витрати по сплаті будь-яких комісій несе Довіритель.

4.6. Довіритель зобов’язується оплачувати можливі зміни розміру винагороди Zibrav та можливі додаткові витрати згідно тарифів Zibrav.

5. ГАРАНТІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ

5.1. Акцептуючи дану Оферту, Довіритель гарантує та підтверджує, що він/вона:

5.1.1. укладає Договір добровільно і при цьому повністю ознайомився з умовами Оферти, розуміє предмет Договору, значення і наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору;

5.1.2. володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору;

5.1.3. досяг вісімнадцятирічного віку;

5.1.4. його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі та на момент укладення Договору йому невідомі будь-які обставини, що перешкоджають йому укласти і належним чином виконати всі взяті на себе зобов'язання, зазначені в Договорі;

5.1.5. готовий дотримуватися і виконувати всі умови цього Договору;

5.1.6. не має наміру здійснювати будь-які дії, б суперечили законодавству України, міжнародним нормам, звичаям ділового обороту та/або загальноприйнятим нормам;

5.1.7. його дії спрямовані на отримання результатів виконання Замовлення які він буде використовувати у цілях не призначених для підприємницької (господарської) діяльності, та в його діях не міститься злого умислу та/або шахрайських намірів;

5.1.8. при здійснення реєстрації в Системі та оформленні Замовлення ним вказуються достовірні дані та не використовуються персональні дані третіх осіб. Zibrav залишає за собою право відмовитись від виконання Замовлення в разі, якщо має сумніви в достовірності даних, вказаних Довірителем, включаючи, але не обмежуючись, ім’я Довірителя та адреса доставки Товарів.

5.2. Протягом строку дії Договору та виконання відповідного Замовлення Zibrav гарантує:

5.2.1. що докладе всіх можливих зусиль для виконання Замовлення у відповідності з усіма вимогами Довірителя, зазначеними у такому Доручення;

5.2.2. у зв'язку з тим, що ціни на Товари можуть змінюватися, і фактична сума Замовлення може відрізнятися, Zibrav буде попереджувати Довірителя або погоджувати з ним зміни у ціні на Товари більш ніж на десять гривень за одиницю Товару;

5.2.3. з переліку відібраних в рамках відповідного Замовлення Товарів не буде таких, які з простроченим терміном вживання, а також таких, які мають пошкодження або інші дефекти, що негативно впливають на їх смакові якості.

5.3. В ході виконання відповідного Замовлення Zibrav не гарантує:

5.3.1. що доставлені Товари матимуть зовнішній вигляд, ідентичний тому, який зазначено на Інтернет-сайті;

5.3.2. що доставлені Товари матимуть смакові, органолептичні і інші властивості Товарів, обраних Довірителем, будуть відповідати очікуванням останнього та/або описам Товару, наданим його виробником або Продавцем;

5.3.3. фактичну наявність обраних Довірителем на Інтернет-сайті Товарів для їх передачі Довірителю на умовах даного Договору.

5.4. За винятком гарантій, прямо зазначених в Договорі, Zibrav не надає ніяких інших гарантій та прямо відмовляється від будь-яких гарантій щодо результатів виконання Замовлення конкретним цілям Довірителя, або їх придатності для інших цілей і завдань.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. Zibrav не несе відповідальності:

6.2.1. за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, зазначених у цьому Договорі, у зв'язку з наданням Довірителем неповних та/або недостовірних та/або неактуальних даних при оформленні Доручення;

6.2.2. за недотримання погодженого з Довірителем терміну виконання Доручення, що відбулося не з вини Zibrav;

6.2.3. за шкоду та збитки, залежність та можливі проблеми із здоров’ям, що виникли у Довірителя внаслідок використання (вживання) Товарів, отриманих в результаті виконання Доручення;

6.2.4. за відсутність у Довірителя технічної можливості здійснити Замовлення;

6.2.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та/або Договором.

6.3. Zibrav ні за яких обставин не несе відповідальності за Договором за:

а) будь-які дії/бездіяльність, які є прямим або непрямим результатом дій та/або бездіяльності будь-яких третіх сторін;

б) будь-які непрямі збитки та/або упущену вигоду Довірителя та/або третіх сторін незалежно від того, чи міг Zibrav передбачати можливість таких збитків чи ні;

в) використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Довірителем обраної ним форми оплати за виконання Доручення.

6.4. Zibrav звільняється від відповідальності за неповне або неналежне виконання Замовлення за Договором у випадках невиконання Довірителем будь-якої з умов Договору.

6.5. Zibrav залишає за собою право відмовити Довірителю у виконанні всіх наступних Замовлень в разі не виконання Довірителем своїх зобов’язань за попереднім Замовленням.

6.6. Сукупна відповідальність Zibrav та/або Продавця за Договором, за будь-яким позовом або претензією, в тому числі зі Сторони Довірителя щодо виконання Договору та/або якості Товару обмежується розміром винагороди Zibrav, сплаченої Довірителем в рамках Договору.

6.7. Жодна із Сторін не несе відповідальності у випадку невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання нею будь-якого її зобов’язання за цим Договором, якщо зазначені невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання обумовлені виключно настанням та/або дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). В даному випадку, під обставинами непереборної сили слід розуміти події надзвичайного характеру, які виникли після укладання цього Договору незалежно від бажання Сторін (Сторони), наприклад: дія природного лиха і катаклізми, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, війна, дії органів державної влади, заборони і обмеження, що випливають з документів нормативного і ненормативного характеру органів державної влади і управління, карантин, відсутність електроенергії та/або збої в роботі комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Сторонами умов Договору та непідконтрольні Сторонам.

6.8. Сторона, для якої склалися форс-мажорні обставини, зобов’язана без затримки, але не пізніше 3-х (трьох) календраних днів з дати настання таких обставин, в письмовій формі інформувати контрагента про настання таких обставин і про їх наслідки та прийняти всі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків, що викликані форс-мажорними обставинами. Аналогічні умови стосуються інформування про припинення дії форс-мажорних обставин і їх наслідків.

6.9. Якщо Довіритель не отримав Товари з власної відповідно до обраного при оформленні Замовлення способу, Zibrav не повертає Довірителю грошові кошти та має право використати такі Товари на власний розсуд та позбавляється обов’язку передати такі Товари Довірителю.

6.10. У разі порушення Довірителем умов Договору, Zibrav має право припинити виконання Замовлення до моменту усунення Довірителем допущених та/або розірвати Договір з надсиланням відповідного повідомлення Довірителю.

7. ОБРОБКА ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Довіритель діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Персональні дані Довірителя обробляються, зберігаються та використовуються з дотриманням вимог чинного законодавства та на підставі Закону України «Про захист персональних даних».

7.2. Довіритель дає згоду на обробку персональних даних Zibrav та Продавцю. Збір, обробка, в тому числі, але не обмежуючись збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення та знищення, персональних даних здійснюються згідно з Законом України «Про захист персональних даних». При цьому Довіритель дає згоду на обробку персональних даних з метою створення історії Замовлень, отримання рекламних та спеціальних пропозицій, інформаційних матеріалів, а також на розміщення персональних даних у базі даних Zibrav та Продавця на необмежений термін, в тому числі передачу на зберігання та обробку персональних даних третім особам, що надають послуги із обробки персональних даних, як в Україні, так і поза межами території України. Довіритель підтверджує, що він ознайомлений з порядком збору, обробки, використання персональних даних, зазначених у Законі України «Про захист персональних даних».

7.3. Замовляючи Товари на Інтернет-сайті, Довіритель свідчить і підтверджує, що ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Zibrav та Продавцем на свій розсуд будь-якими способами, які не суперечать законодавству України.

7.4. Довіритель підтверджує свою згоду про включення його персональних даних до баз персональних даних Zibrav та Продавця.

7.5. Zibrav та Продавець обробляє наступні особисті дані: прізвище, ім’я, місце проживання, телефон, адресу електронної пошти, інші дані, необхідні для укладання та забезпечення виконання цього Договору. Обробка даних здійснюється з метою укладення цього Договору, реєстрації Довірителя на Інтернет-сайті, виконання Замовлення, забезпечення безпеки наданих Довірителем даних, надсилання Довірителем рекламних, а також акційних повідомлень від Zibrav та/або Продавця, забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, відносин у сфері господарської діяльності, відносин у сфері торгівлі та надання послуг, податкових відносин, відносин у сфері виробничої діяльності, відносин у сфері бухгалтерського та податкового обліку, відносин у сфері статистики відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Закону України «Про захист прав споживачів» та інших нормативних актів.

7.6. Особисті дані Довірителя можуть надаватися третім особам, діловим партнерам Zibrav, які приймають пряму чи опосередковану участь у виконанні цього Договору, підрядникам Zibrav та Продавця, субпідрядникам Zibrav та Продавця, телекомунікаційному провайдеру, виключно з метою виконання Замовлення Довірителя, обробки платежів, забезпечення виконання умов цього Договору та/або у випадках, встановлених чинним законодавством. Також, особисті дані Покупця можуть бути передані третім особам в рамках здійснення господарської діяльності Продавця, при проведенні перевірок державних органів, аудиторських служб, юридичних радників, запитів державних органів, слідчих органів, на підставі судових рішень та в інших випадках, визначених чинним законодавством України.

7.7. Дані видаляються, як тільки вони більше не є необхідними для виконання мети їх збирання.

7.8. Особисті дані Покупця можуть зберігатися поза межами України сервісними компаніями Продавця, які надають Продавцю відповідні послуги зберігання даних.

7.9. Довіритель має право вимагати видалення та доступу до особистих даних, що обробляються/зберігаються шляхом направлення листа за місцезнаходженням Zibrav, що зазначене в цьому Договорі. Лист Довірителя щодо видалення особистих даних буде розглядатися Zibrav, як вимога Довірителя на розірвання цього Договору та відмова від подальшого отримання Товарів Довірителем.

7.10. Інтернет-сайт може містити рекламу від третіх осіб та інтерактивні посилання на сторонні інтернет-сайти, за які Zibrav не несе відповідальності. Зокрема, Zibrav не має жодного впливу на зміст і дизайн зовнішніх сайтів, пов'язаних із сайтами, на які Довіритель/відвідувач Інтернет-сайту може бути спрямований через ці сайти. Відповідні провайдери/власники сайтів несуть виключну відповідальність за зміст і дизайн цих сайтів, а також за дотримання правил захисту даних. Рекламодавці можуть використовувати файли cookie та інші технічні засоби для вимірювання ефективності своєї реклами або оптимізації їхнього вмісту. Це стосується, зокрема, але не винятково, класифікації сайтів до певних категорій інтересів у межах використання Довірителем/відвідувачем Інтернет-сайту. Таким чином, обробка даних цими сторонами не підпадає під положення щодо захисту даних цього Договору.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань або до моменту розірвання Договору.

8.2. Договір може бути розірваний:

8.2.1. будь-якою Стороною у випадках, передбачених чинним законодавством України та/або Договором;

8.2.2. за взаємною домовленістю Сторін.

8.3. Розірвання Договору Довірителем або відкликання ним Акцепту Оферти не покладає на Zibrav обов’язку повернення коштів, фактично витрачених на виконання відповідного замовлення Довірителя.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Оферта у своїй останній редакції набуває чинності з моменту Опублікування Zibrav відповідної редакції Оферти на Інтернет-сайті і діє до моменту відкликання Оферти.

9.2. Zibrav залишає за собою право у будь-який момент на свій розсуд внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту. У разі внесення змін Zibrav в Оферті, такі зміни набувають чинності з моменту опублікування на Інтернет-сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

9.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуватимуться чинним законодавством України (зокрема статтею 633, Главою 68 Цивільного Кодексу України).

9.4. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між сторонами Договору. У випадку, якщо Сторони не зможуть прийти до згод зі спірних питань шляхом переговорів, такі спори підлягають переданню на розгляд суду у відповідності з чинним законодавством України.

9.5. При наявності в Договорі термінів, значення яких не визначене в Розділі ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ Договору і які не можуть бути однозначно витлумачені, виходячи з загальновживаної практики, при їх тлумаченні слід керуватися: у першу чергу – тлумаченнями, наведеними у Договорі, в другу чергу – виходячи із звичаїв ділового обороту.

9.6. Будь-яке повідомлення, потрібне Сторін за цим Договором, має бути зроблено у письмовому вигляді. Сторони будуть направляти повідомлення одна одній з питань виконання цього Договору за узгодженими адресами кур’єрською службою та дублювати електронним зв’язком.

9.7. Одностороння відмова від цього Договору не допускається за виключенням випадків, прямо передбачених цим Договором.

9.8. Договір являє собою повну домовленість між Zibrav і Довірителем. Zibrav не бере на себе ніяких умов і зобов'язань, не зазначених в Договорі. Виняток можуть становити випадки, коли такі умови або зобов'язання зафіксовані в письмовому вигляді і підписані Zibrav і Довірителем.

9.9. Якщо будь-яку з умов Договору визнано недійсною або незаконною, або вона не може вступити в силу у відповідності з чинним законодавством, така умова не впливає на чинність інших положень Договору.

 

10. РЕКВІЗИТИ

Zibrav: Фізична особа-підприємець НЕЧИДЮК АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

35340, Рівненська обл., Рівненський район, село Великий Житин, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 46